Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę mającym na celu dofinansowanie do poniesionych wydatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Prawo do dodatku mieszkaniowego mają:

 1. najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 2. osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Prawo do dodatku mieszkaniowego zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów.

Dochody:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Do dochodów nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.,świadczenia wychowawczego (500+),oraz dodatku wychowawczego.
 • Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Przeciętny dochód ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.18 ustawy o podatku rolnym.
 • Ustalając prawo do dodatku bierze się pod uwagę dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, które tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale również osoby nie spokrewnione ze sobą np. konkubenci.

Kiedy przysługuje dodatek mieszkaniowy?

    Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko na określoną powierzchnię lokalu przypadającą na osobę tzn. ”powierzchnię normatywną”, która wynosi odpowiednio:
1) 35 m²- dla 1 osoby;
2) 40 m²- dla 2 osób;
3) 45 m² – dla 3 osób;
4) 55 m² – dla 4 osób;
5) 65 m² – dla 5 osób;
6) 70 m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Jeżeli w lokalu przebywa osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m².
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem,że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wydatki :

Przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych nie pozwalają uwzględniać wszystkich wydatków z zamieszkaniem. Zawsze pod uwagę bierze się:
a) czynsz ;
b) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
c) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
d) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
e) inne niż wymienione w pkt a-d opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
f) opłaty za energię cieplną, odbiór nieczystości stałych i płynnych;
g) wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału.

Wydatku nie stanowią koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczone do lokalu na cele bytowe .
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
1) 20% dochodów gospodarstwa domowego-w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 15% dochodów gospodarstwa domowego- w gospodarstwie 2-4 –osobowym;
3) 12% dochodów gospodarstwa domowego- w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek- zarządca domu potwierdza na wniosku dane o miejscu zamieszkania, liczbie osób, nazwie i siedzibie zarządy domu, tytule prawnym do zajmowanego lokalu, sposobie ogrzewania pomieszczeń i wody, wydatkach na mieszkanie,
 • w przypadku domów jednorodzinnych właściciel jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu,
 • rachunki dotyczące utrzymania domu,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z dodatkowej powierzchni normatywnej – decyzję powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności dotyczącą prawa do oddzielnego pokoju,
 • deklarację o dochodach.

Na żądanie Ośrodka , osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazywanych w deklaracji. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty z jego przyznaniem przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji administracyjnej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>