Fundusz Alimentacyjny

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 1. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego:
 • osoby do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;
 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500zł.
 2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.
 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
 5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
 1. Wymagane dokumenty (przy składaniu wniosku):
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

– wysokości dochodu,ia:

– wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

– wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

– wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

– wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowaniu egzekucyjne albo świadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

– orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

– zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

– informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną  czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
 1. Dłużnik alimentacyjny – oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna;

Osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016r. prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do dnia 31 października 2016r.

Osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 października 2016r. prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za  miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 15-go dnia każdego miesiąca.

Wzory wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>