Stypendia szkolne

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie od 1 do 15 września.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. 

Stypendium przysługuje:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Stypendium szkolne przysługują również:

Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej), a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach (podaniach) o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (podania), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania

Np.

 • zasiłek: stały, okresowy, pielęgnacyjny, rodzicielski
 • zasiłek dla bezrobotnych
 • dodatek mieszkaniowy, energetyczny

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się: 

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
 • przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”)

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

 • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • Zaświadczenie o wysokości:
  • dochodu netto z zakładu pracy
  • renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
  • alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS – funduszu alimentacyjnego),
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
 • Zaświadczenie lub decyzja z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Malborka o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
 • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.
 • Zaświadczenie ze szkoły

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>