Świadczenia Rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Dokumenty wymagane do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego: (dostosować należy do sytuacji wnioskodawcy)

 1. Kserokopię aktu urodzenia dziecka (osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne po raz pierwszy);
 2. Kserokopię dowodów osobistych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2013r. (wszystkich pełnoletnich w 2013r. osób wchodzących w skład rodziny – osobno dla każdego);
 4. Kserokopię umowy o pracę (jeżeli ktoś pracuje), zlecenia/o dzieło (jeżeli ktoś pracuje lub pracował w 2013), kserokopię wszystkich świadectw pracy od 2013;
 5. Zaświadczenie od pracodawcy/ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonej w 2013 r. – 9% (jeżeli ktoś pracuje lub ma świadczenia z ZUS od 2013 r. lub dłużej);
 6. Kserokopię wszystkich PIT-ów rozliczeniowych dotyczących 2013 r. (PIT-y 11/40A/8C/36/28);
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (tylko ponadgimnazjalnej);
 8. Wpis do ewidencji o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 9. Decyzje o pobieraniu lub niepobieraniu stypendium w 2013 r. (z wyszczególnieniem kwot);
 10. Zaświadczenie z uczelni o pobieraniu lub niepobieraniu stypendium w roku kalendarzowym 2013 tj. I – XII 2013r. (z wyszczególnieniem kwot);
 11. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 1. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną przynajmniej od 10 tyg. ciąży

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 1. Zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz okres zatrudnienia;
 2. Zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie (w przypadku oświadczenia – kopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku – RMUA) o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu.

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka

 1. Odpis aktu zgonu w przypadku wdowy lub wdowca;
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 3. Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do ukończenia 16 roku życia;
 2. Orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka powyżej 16 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 1. Zaświadczenie szkoły lub oświadczenie w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole ponad gimnazjalnej.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 1. Zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
 3. Zaświadczenie o przebywaniu dziecka w internacie lub w bursie;
 4. Oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny – czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także małżonkom jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Kwota świadczenia wynosi 520 zł miesięcznie.


Postępowanie w sprawie o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy;
 2. kserokopia dowodu osobistego osoby wymagającej opieki – jeżeli jest pełnoletnia;
 3. kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami w punktach: 7 i 8;
 4. zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy pełnoletnich członków rodziny;
 5. zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku poprzedzającym okres zasiłkowy;
 6. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych rodziny (m.in.: alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego). Jeżeli na dzieci w rodzinie są zasądzone alimenty należy dostarczyć kopię tytułu wykonawczego.

Uzyskanie dochodu.
W przypadku uzyskania nowego źródła dochodu (np. podjęcia zatrudnienia, uzyskania emerytury lub renty itp.) po roku poprzedzającym okres zasiłkowy należy dostarczyć umowę o pracę (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie/dzieło, decyzję ZUS), zaświadczenie pracodawcy o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto zatrudnienie.
Utrata dochodu.
Jeżeli ktoś z członków rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy osiągał dochód wykazany w zaświadczeniu US lub oświadczeniu a w tej chwili go już nie uzyskuje należy przedstawić kserokopię świadectwa pracy, lub zaświadczenie o formie i okresie zatrudnienia (umowa zlecenie/dzieło) oraz PIT wystawiony przez pracodawcę z wysokością utraconych dochodów.

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć dokumenty (wyłącznie oryginały), potwierdzające okresy składkowe. Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1. Osoba sprawująca opiekę

– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów,

– legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Osoba wymagająca opieki

– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

– na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

– członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów,

– na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów,

– na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres ważności orzeczenia ale nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego. Każdorazowo przy ustalaniu prawa do tego świadczenia obowiązkowe jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który będzie aktualizowany po sześciu miesiącach (lub każdorazowo w przypadku wystąpienia wątpliwości co do spełniania warunków do przyznania świadczenia.

UWAGA! W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
1.rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2.małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat;
 4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, do którego należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;
 5. kopia aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (jeżeli wniosek składa rodzic w imieniu nieletniego dziecka);
 6. zaświadczenie ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego (w przypadku niepełnosprawnych powyżej 18-go roku życia).

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć poniższe dokumenty (wyłącznie oryginały), potwierdzające okresy składkowe:

L.p. Tytuł ubezpieczenia Dokumenty potwierdzające przebieg ubezpieczenia:
1. Dla każdego wnioskodawcy kserokopia wpisu w legitymacji ubezpieczeniowej
2. Wnioskodawca był zatrudniony oryginały świadectw pracy
3. Wnioskodawca był zatrudniony karty zasiłkowe (w przypadku zatrudnienia po 15 listopada 1991 roku)
4. Wnioskodawca był zarejestrowany jako osoba zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
5. Wnioskodawca był zarejestrowany jako osoba bezrobotna karty zasiłkowe
6. Wnioskodawca odbywał praktykę uczęszczając do szkoły zawodowej świadectwo szkolne wraz z zaświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki
7. Wnioskodawca ukończył szkołę dyplom ukończenia szkoły wyższej
8. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacanie składek
9. Wnioskodawca odbywał służbę wojskową książeczka wojskowa lub zaświadczenie z Wojskowej Komisji Uzupełnień o odbywaniu służby wojskowej
10. Osobista opieka nad dzieckiem do 4-go roku życia oryginał aktu/ów urodzenia dziecka/ci oraz oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki
11. Inny tytuł inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>